دستگاه تولید لوله بتنی در دو نوع سیستم متحرک (Pl1000) و سیستم ثابت (Pl1200) بوده که در این نوع سیستم ها قابلیت تولید لوله های بتنی با ابعاد مختلف از نظر قطر، ارتفاع و ضخامت به صورت مسلح و غیرمسلح می باشند که با توجه به نوع سفارش قابلیت تولید را دارا می باشد.