تقدیر نامه ها

بیست چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دبی

شهرداری زنجان

هجدهمین نمایشگاه ماشین آلات و صنایع ساختمان تبریز

big5

mashhad

هفدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان تبریز

اصفهان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه تبریز سال 89

نمایشگاه تبریز سال 1388

نمایشگاه گیلان

لوح تقدیر اردبیل سال 1388

نمایشگاه تبریز سال 1387

نمایشگاه تبریز سال 1387

نمایشگاه تبریز سال 1386

نمایشگاه شیراز سال 1368

لوح تقدیر سال 1386