پارسیان ماشین سازان تبریز

کیفیت محصولات پارسیان ماشین در مقایسه با رقبای داخلی

محصولات تولید شده از دستگاههای تولید جدول و بلوک پارسیان  توسط مشتریان به آزمایشگاه فنی  خاک ارسال شده و در طی چندین سال گذشته افزایش سطح کیفی محصولات تولید شده از این دستگاهها را داشته ایم که برگه آزماش سازمان فنی خاک استان صحه بر این امر دارد .

مقایسه شرکتهای ماشین سازی

استاندارد دستگاه جدول زن

استاندارد دستگاه تولید محصولات بتنی

استاندارد دستگاه بلوک زنی

استاندارد دستگاه تولید محصولات بتنی

استاندارد دستکاه تولید سنگفرش بتنی

استاندارد دستگاه تولید محصولات بتنی