غرفه پارسیان ماشین مشهد

حضور مجموعه پارسیان ماشین در نمایشگاه مشهد تابستان ۹۶

غرفه پارسیان ماشین مشهد

نمایشگاه دستگاه سنگفرش زن

پارسیان ماشین در نمایشگاه ماشین آلات بتنی

غرفه پارسیان ماشین سازان تبریز

تجلیل از غرفه پارسیان ماشین تبریز به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد تابستان 1396

غرفه پارسیان ماشین تبریز