میکسر بتنی

ميكسربتن

میکسر  ( در هفت طرح مختلف )

TU1000

TU2000-تك پاكته

TU2000-دوپاكته

TO1000 طرح ليپهر

طرح ليپهر TO1200

TU2000 تك پاكته هيدروليك

TU2000 دوپاكته هيدروليك

 

قابلیت تولید بتن خشک و تر مخصوص جدول و پلاک بتن و بلوک را دارا می باشد .

ظرفیت تولید 10 الی 15 متر مکعب در ساعت می باشد .

ورق بیرونی 10 میلی متر و ورق درونی 12 میلی متر ( 52 STD ورق ضد سایش می باشد .)

پایه ها از نوع ورق ( 60STD ( ضد سایش می باشد .

Type TU1000 TU1200 TU1200 TU2000 TU2000 TO1000 TO1200  
Control  system manual manual hydraulic hydraulic hydraulic manual manual  
Original generator power 30 HP 30 HP 30 HP 30*2 HP 30*2 HP 30 HP 30 HP  
Packet generator 4 KW 5 KW 10 KW 10 KW 4 KW  
Hydraulic generator 10 HP  
Capacity 350 500 350 – 200 1000 1000 350 500  
Cycling speed in minute 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM 45 RPM 40 RPM  
Production amount in hour 10 M 3 15 M 3 12 M 3 30 M 3 30 M 3 8 M 3 15 M 3  
Tank Single Single Double Single Double No single