دستگاههای متحرک

دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1400

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1400 دستگاهی است بسيار …

دستگاه بلوك زن تمام اتوماتیک Kad 1500

/
دستگاه بلوک زن متحرک Kad 1500 دستگاهی است بسيار محکم و با کار…
kadona 1100

دستگاه بلوك زن و جدول زن لودر دار Kad 1100

دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1100 دستگاهی است بسيار …
دستگاه كادونا پاكت دار

دستگاه بلوك زن و جدول زن تمام اتوماتیک Kad 1300

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1300 دستگاهی است بسيار …
جدول زن کادونا لودر دار

دستگاه جدول زن متحرک Kad 1200

/
دستگاه جدول زن متحرک Kad 1200 دستگاهی است بسيار ساده، محکم و …
کادونا 1000

دستگاه بلوك زن و جدول زن متحرک Kad 1000

/
دستگاه بلوک زن و جدول زن متحرک Kad 1000 دستگاهی است بسيار …