نمایندگی های فروش

نمایندگی سازمان همیاری

 

نمایندگی ترکیه پارسیان ماشین سازان

نمایندگی گرجستان پارسیان ماشین سازان بتن